Privacybeleid

Phynix neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Daarom worden uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Op deze pagina wordt verduidelijkt

  • Wie verantwoordelijk  is voor de verwerking van uw gegevens.
  • Welke gegevens verwerkt worden.
  • Met welk doel de gegevens verwerkt worden.
  • Met wie de gegevens mogelijk gedeeld worden.
  • Welke rechten u heeft.
1. De verantwoordelijke voor verwerking

Phynix
Willem Geetsstraat 6 bus 2
2800 Mechelen
BE 0876.383.845

 

2. Welke gegevens worden verwerkt.

Phynix verzamelt persoonlijke gegevens die u meedeelt wanneer u contact opneemt. Het gaat om gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Sommige diensten vragen om bijkomende informatie, zoals uw rekening nummer voor verwerking van betalingen of andere persoonlijke informatie die relevant is voor uw begeleiding of coaching.

Phynix verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult of feedback geeft.

 

3. Met welk doel worden de gegevens verwerkt

Phynix verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal Phynix uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Phynix uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van Phynix, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst) Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door Phynix.  Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een het gerechtvaardigd belang van Phynix. In dat geval zal Phynix steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Phynix verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Phynix.  Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt Phynix  alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Phynix deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Phynix kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Phynix is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Phynix uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

 

5. Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met Phynix  op volgend e-mail adres: info@phynix.be

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met Phynix via de voormelde contactgegevens. ​

In bepaalde omstandigheden is Phynix verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Phynix hierom verzoekt.

Soms is Phynix genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van Phynix worden verkocht of overgedragen, behoudt Phynix zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Phynix de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

Phynix zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

 

6. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.  U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]